10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2560

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2560 โดย รวบรวมข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

ปี 2560 สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯทำกำไรสูงสุด.. 3,519 ล้านบาท

ตามด้วย สอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2560

หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป

(ข้อมูลสำรวจและตรวจสอบจาก - รายงานกิจการประจำปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำรวจถึงวันที่ 20/02/2561)

 

1. กำไรสุทธิ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 3,519 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 1,355 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,272 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,201 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จำกัด 1,143 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 1,110 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,066 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,026 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด* 932 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 916 ล้านบาท

หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กำไรสุทธิ 1,356 ล้านบาท

 

2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,143 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,066 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,026 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 808 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 797 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 779 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 749 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 697 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 686 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 664 ล้านบาท

 

3. ทุนเรือนหุ้น

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 42,798 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 17,252 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 16,831 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 15,908 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 14,184 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 13,978 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 13,912 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 13,186 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 10,363 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 10,272 ล้านบาท

 

4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 108,617 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 65,884 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 55,115 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 39,661 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 39,624 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 37,304 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 35,709 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 30,921 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 30,508 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 29,549 ล้านบาท

หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุนดำเนินการ 110,018 ล้านบาท

 

5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 35,709 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 29,549 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 26,935 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 25,326 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 25,080 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูoนครสวรรค์ จำกัด 23,255 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 22,427 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 21,339 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 20,358 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 20,093 ล้านบาท

 

6. ปริมาณธุรกิจ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) = เงินรับฝาก+ลูกหนี้เงินกู้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 74,455 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 64,285 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 48,934 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 40,522 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด 40,403 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 38,725 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 37,084 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 35,025 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 34,462 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 32,073 ล้านบาท

หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ปริมาณธุรกิจ 157,713 ล้านบาท

7. เงินรับฝาก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 53,513 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 43,039 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 26,221 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 25,991 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกรมตำรวจ จำกัด 19,839 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด 16,750 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด 14,990 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 12,356 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 12,266 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 10,636 ล้านบาท

หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินรับฝาก 95,914 ล้านบาท

8. ลูกหนี้เงินกู้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 36,668 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 34,198 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 28,720 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 28,001 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 26,634 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 24,846 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 24,629 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 23,934 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด 23,653 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 21,837 ล้านบาท

หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ลูกหนี้เงินกู้ 61,799 ล้านบาท

9. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด*(2559) 48,866 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 48,668 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 43,067 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 38,183 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 33,057 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 31,935 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 31,641 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 30,529 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 28,883 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 28,092 คน