10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2550

ข้อมูล รายละเอียดผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้และเผย แพร่ทางเว็บไซต์ เราได้นำมาประมวลจัดอันดับโดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ เช่นกรณี กำไรสุทธิ รายได้ ปริมาณธุรกิจ รับเงินฝาก ให้เงินกู้ จำนวนสมาชิก เป็นต้น และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2550

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด จ.ปทุมธานี 26.4 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา 23.7 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 22.0 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด 20.2 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 19.5 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา 17.6 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 17.1 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 17.0 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด จ.ขอนแก่น 16.7 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ 15.4 ล้านบาท

2. รายได้

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 453 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา 438 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 375 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 369 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด จ.สุพรรณบุรี 332 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 328 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด จ.ปทุมธานี 324 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 319 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี 290 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 286 ล้านบาท

3. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด จ.อุบลราชธานี 41,345 คน
2. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,127 คน
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 9,690 คน
4. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 9,558 คน
5. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 9,214 คน
6. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 8,581 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด 8,131 คน
8. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 8,104 คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 7,944 คน
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 7,829 คน