10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2552

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2552
(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 37.69 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 28.73 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี 28.33 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 28.32 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 27.94 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา 26.46 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด 25.79 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 24.27 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 24.26 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ 23.94 ล้านบาท

 

2. ปริมาณธุรกิจ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,357 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,341 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 1,318 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,202 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 1,201 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา 997 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 948 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 940 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 909 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 883 ล้านบาท

 

3. รายได้

1. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 826 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา 679 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 484 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จ.ปทุมธานี 448 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 446 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 444 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี 416 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี 363 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด จ.ปทุมธานี 362 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี 346 ล้านบาท

4. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด จ.อุบลราชธานี 41,328 คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 12,873 คน
3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,461 คน
4. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา 12,445 คน
5. สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ 11,206 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 10,483 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 10,157 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 9,716 คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 9,564 คน
10. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 9,157 คน