10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2558

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

top10-2016-สหกรณ์การเกษตร

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2558

หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559)

 

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
79.29 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
77.46 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี 61.16 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 61.10 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 60.82 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 60.32 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 55.61 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 49.04 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี 42.82 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา 40.07 ล้านบาท


2. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 2,009 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 1,984 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 1,952 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 1,877 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,778 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง 1,749 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 1,652 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,587 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,559 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,510 ล้านบาท

 

3. ปริมาณธุรกิจ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 2,284 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
2,138 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง 2,006 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,870 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรม่วงสมาสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี 1,801 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 1,785 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 1,734 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด จ.กำแพงเพชร 1,522 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 1,386 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,377 ล้านบาท

 

4.จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 16,891 คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 13,844 คน
3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,859 คน
4. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 12,305 คน
5. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 11,981 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 10,867 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 10,635 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 10,470 คน
9. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา 10,351 คน
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 10,044 คน