10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2559

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2559

หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560)

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
93.12
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
76.11
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
73.55
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
65.94
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี
63.49
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
61.54
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
61.36
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี
52.94
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
52.79
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ
45.90
ล้านบาท

 

2. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด
2,258
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท
2,148
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
2,037
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
2,014
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม
1,999
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ
1,887
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
1,753
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
1,705
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
1,650
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
1,637
ล้านบาท

 

3. ปริมาณธุรกิจ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 2,687 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง
2,315 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 2,220 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 1,858 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,829 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี 1,557 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง 1,528 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,411 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด จ.เพชรบุรี 1,382 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา 1,355 ล้านบาท

 

4.จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
16,810
คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
13,936
คน
3. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา
12,313
คน
4. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม
12,261
คน
5. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี
11,877
คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
10,818
คน
7. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา
10,746
คน
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
10,582
คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์
10,350
คน
10. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี
10,229
คน