ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2559

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2559

หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560)

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
93.12
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
76.11
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
73.55
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
65.94
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี
63.49
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
61.54
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
61.36
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี
52.94
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
52.79
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ
45.90
ล้านบาท