เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2552

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันพืชมงคล 2552) วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง ดังนี้