ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติและ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีจรดพระ นังคัลแรกนาขวัญวันที่ 13 พ.ค. 2553 ดังรายนามต่อไปนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553

 1. อาชีพทำนา คือ นางสาวธันชพร บุญท้วม ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 2. อาชีพทำสวน คือ นายบุญชอบ เอมอิ่ม ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 3. อาชีพทำไร่ คือ นายบุญศรี ใจเป็ง ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 4. อาชีพไร่นาสวนผสม คือ นายกิมฮก แซ่เตีย ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
 5. อาชีพเลี้ยงสัตว์ คือ นายธนศักดิ์ คำด่าง ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม
 6. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด คือ นายสุวิน นะวะชีระ ต.แห่งใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
 7. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย คือ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 8. อาชีพปลูกสวนป่า คือ นายบัวลอย คุ้มสุข ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 9. อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ คือ นายอนุชิต สนธิสถาพร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 10. สาขาบัญชีฟาร์ม คือ นายสุธรรม จันทร์อ่อน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 11. สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คือ นายสำรอง แตงพลับ ต.ไร่ใหม่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 12. สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม คือ นางธนิดา ขุนนา ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
 13. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร คือ นายชาตรี ต่วนศรีแก้ว ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม
 14. สมาชิกยุวเกษตร คือ นางสาวนันธา ใหม่เจริญ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553

 1. กลุ่มเกษตรกรทำนา คือ กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าคาย ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
 2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
 3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ คือ กลุ่มเกษตรกรทำไร่ด่านแม่ละเมา ต.แม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
 4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านกระออม ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง คือ กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
 6. กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ คือ วิสาหกิจชุมชน ชาลี-วรรณ ชุมชนพัฒนา ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านประทุน ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 8. กลุ่มยุวเกษตรกร คือ กลุ่มยุวเกษตรกรลำพญา โรงเรียนสถาพรวิทยา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
 9. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คือ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขัวขอนแคน ต.ต้นผึ้ง อ.พังโพน จ.สกลนคร
 10. สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน คือ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก บ้านป่าขี้ยาง ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 11. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ คือ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลชะโนดน้อย ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 12. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ คือ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านคลองกล้วย ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

สหกรณ์ดีเด่น

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออม ทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 2. สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยวจำกัด อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะะเชิงเทรา
 3. สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด อ.พิมาย จ.ครราชสีมา
 4. สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
 5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำมะกอกเหนือ จำกัด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 6. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางฯบ้านทางเกวียน จำกัด อ.เขาสัยสน จ.พัทลุง
 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปรโต จำกัด อ.สามพราน จ.นครปฐม