เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554

สหกรณ์ดีเด่น
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์
สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม
สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญา จำกัด จังหวัดพัทลุง
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด จังหวัดสงขลา
สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชฯ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
สหกรณ์บริการ สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ