เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555
สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน
สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด จังหวัดลพบุรี
สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์บริการ สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์