ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี 2559 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา ดังต่อไปนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา - นายสันทัด วัฒนกูล จังหวัดอุทัยธานี
2) อาชีพทำสวน - นายอุดม วรัญญูรัฐ จังหวัดจันทบุรี
3) อาชีพไร่นา - นายดิลก ภิญโญศรี จังหวัดชัยภูมิ
4) อาชีพไร่นาส่วนผสม - นายทอง หลอมประโคน จังหวัดบุรีรัมย์
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - นางอนงค์ ศรีไชยบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ - นายสมบัติ บุญถาวร จังหวัดกระบี่
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - นายชนธัญ นฤเศวตานนท์ จังหวัดยะลา
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย - นายอนุสรณ์ พงษ์พานิช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9) อาชีพปลูกสวนป่า - นายหนูเคน ทูลคำ จังหวัดบุรีรัมย์
10) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ - นายอำนวย เตชะวรงค์สกุล จังหวัดนครปฐม
11) บัญชีฟาร์ม - นายสุริยะ ชูวงศ์ จังหวัดเพชรบุรี
12) การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ จังหวัดกาญจนบุรี
13) การใช้วิชาเกษตรดีที่เหมาะสม - นายนิโรจน์ แสนไชย จังหวัดลำพูน
14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร - นายสมสุข เพชรกาญจน์ จังหวัดสงขลา
15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร - นายสิทธิศักดิ์ พันธุ์พิริยะ จังหวัดตราด
16) เกษตรอินทรีย์ - นายบัณฑิต กูลพฤกษ์ จังหวัดตราด
 
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 13 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทำนา - กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร้องประดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน - กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จังหวัดตรัง
3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ - กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จังหวัดเชียงใหม่
4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมครบวงจรบ้านกะทม จังหวัดสุรินทร์
5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านห้วยบง 2 จังหวัดหนองบัวลำภู
7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้น จังหวัดยโสธร
8) กลุ่มยุวเกษตรกร - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จังหวัดสกลนคร
9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว - กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนแพง จังหวัดกาฬสินธุ์
10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน - กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร
11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ - ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงลิง จังหวัดกาฬสินธุ์
12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่น ๆ - ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลงิ้วราย จังหวัดพิจิตร
13) วิสาหกิจชุมชน - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ จังหวัดชัยนาท
 
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ
1) สหกรณ์การเกษตร – สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร
2) สหกรณ์โคนม – สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
3) สหกรณ์นิคม - สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
4) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา – สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์
5) สหกรณ์ออมทรัพย์ – สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด กรุงเทพมหานคร
6) สหกรณ์ร้านค้า – ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน – สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
 
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 จำนวน 3 สาขา คือ
1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง - นายคำพันธ์ เหล่าวงษี
2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น - นายอัคระ ธิติถาวร
3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย - นายอคิศร เหล่าสะพาน