เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้พิจารณาคัดเลือก เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น จำแนกตามสาขาอาชีพ/ประเภท เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดังกล่าว ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต
ทั้งนี้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังรายนามต่อไปนี้
 
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา - นายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ จ.อุดรธานี
2) อาชีพทำสวน - นายธีรภัทร อุ่นใจ จ.จันทบุรี
3) อาชีพทำไร่ - นางทองแดง แดนดี จ.บุรีรัมย์
4) อาชีพไร่นาสวนผสม - นายใจ สุวรรณกิจ จ.พัทลุง
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - นางกุลกนก เพชรเลิศ จ.บุรีรัมย์
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ - นายมูฮำมัดกาแมล เจะมะ จ.นราธิวาส
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - นายอดิศัย ว่องไวไพโรจน์ จ.กาญจนบุรี
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย - นายวศิน ธนภิรมณ์ จ.ปัตตานี
9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ - นายสิทธิธรรม เรืองจรุงพงศ์ จ.ปราจีนบุรี
10) อาชีพปลูกสวนป่า - นางธวัลรัตน์ คำกลาง จ.นครราชสีมา
11) สาขาบัญชีฟาร์ม - พันจ่าโทเฉลียว น้อยแสง จ.ชัยนาท
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - นายสัญญา หิรัญวดี จ.ภูเก็ต
13) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช - นายบุญมี นามวงศ์ จ.ชัยภูมิ
14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร – นายศรีราขา บัวเบา จ.ราชบุรี
15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร - นายศุภวิชญ์ บำรุงรัตน์ จ.จันทบุรี
16) สาขาเกษตรอินทรีย์ - นายสฤษดิ์ โชติช่วง จ.สุราษฎร์ธานี