ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังรายนามต่อไปนี้
 
เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา ได้แก่ นางรจนา สีวันทา จ.สุรินทร์
2) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย จ.ลำพูน
3) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายไชยสรรค์ อภัยนอก จ.นครราชสีมา
4)อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายบุญล้วน โพนสงคราม จ.หนองคาย
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางสงวน ทิทย์ลม จ.นครราชสีมา
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายศักรินทร์ สมัยสง จ.นครศรีธรรมราช
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว จ.เชียงราย
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายสุรกิจ ละเอียดดี  จ.สมุทรปราการ
9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายพิบูลย์ชัย ชวนชื่น จ.สมุทรสาคร
10) อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายศิริวัฒน์ ศรีสระคู จ.ร้อยเอ็ด
11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายยงยุทธ ประวัง จ.เลย
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นางชลาลัย ทับสิงห์ จ.นครสวรรค์
13) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นางสมชาย เจริญสุข จ.ราชบุรี
14) ที่ปรึกษายุวชนเกษตรกร ได้แก่นายจิตตรง ธนันชัย จ.ภูเก็ต
15) สมาชิกกลุ่มยุวชนเกษตรกร ได้แก่ นางสาวจรรยา สิงหิ์โคตร จ.ชัยภูมิ
16) สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายเมธี บุญรักษ์ จ.นราธิวาส