ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

    เป็นชุดโปรแกรมระบบงานที่แต่ละสหกรณ์สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกรรมหลักของสหกรณ์ แต่ละระบบงานมีรายละเอียดคุณลักษณะการใช้งานในรูปแบบโดยรวมเหมือนๆกัน แต่ในข้อปลีกย่อยมักมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ ของแต่ละสหกรณ์