10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2563

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2563

หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(แหล่งข้อมูล จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
 

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
76.82
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
71.70
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี
66.30
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
66.29
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
53.19
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด จ.ระยอง
50.37
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี
50.06
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
48.46
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
45.86
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด จ.ขอนแก่น
44.58
ล้านบาท

2. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จ.สระแก้ว
3,707
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด
2,968
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท
2,502
ล้านบาท
4. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี
2,497
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
2,334
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
2,332
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา
2,300
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี
2,174
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม
2,103
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
2,100
ล้านบาท

 

3. ปริมาณธุรกิจ

1. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี 2,529 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
2,493 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส ตรัง จำกัด จ.ตรัง 2,487 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 2,372 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี 2,304 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 2,170 ล้านบาท
7. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จ.สระแก้ว 2,005 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,929 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จ.จันทบุรี 1,823 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง 1,729 ล้านบาท