เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบแต่ละปีบัญขี โดย รวบรวมข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี โดยเลือกเฉพาะที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์การเกษตรทั่วไปเท่านั้น
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้เป็นการดำเนินการโดยบริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี
 

รายชื่อ 10 อันดับแรกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นในแต่ละปี 

รายชื่อ 10 อันดับแรกสหกรณ์การเกษตรดีเด่นในแต่ละปี