เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติและ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีจรดพระ นังคัลแรกนาขวัญวันที่ 13 พ.ค. 2553 ดังรายนามต่อไปนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553

  1. อาชีพทำนา คือ นางสาวธันชพร บุญท้วม ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
  2. อาชีพทำสวน คือ นายบุญชอบ เอมอิ่ม ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
  3. อาชีพทำไร่ คือ นายบุญศรี ใจเป็ง ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่