ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 13

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

คนที่ 12 รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

รศ.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2550

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
  • ประธานชมรมเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
  • เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • านวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์
  • ผู้อำนวยการโครงการผลิตมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารสหกรณ์ ผู้สอน/วิทยากรทางวิชาการสหกรณ์
  • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน