ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 8 นายวราเทพ ไวทยาวิโรจน์

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

คนที่ 8 นายวราเทพ ไวทยาวิโรจน์

นายวราเทพ ไวทยาวิโรจน์

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2545

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์
  • ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด