ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

 

National Coop Personal
นักสหกรณ์แห่งชาติ

 

นับตั้งแต่ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น "นักสหกรณ์แห่งชาติ" ซึงเริ่มตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล "นักสหกรณ์แห่งชาติ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) รวมทั้งสิน 16 คน แต่ทั้งนี้ได้มีการถอดถอนออกจากการเป็นนักสหรณ์แห่งชาติโดยคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 2 คน คงเหลือนักสหกรณ์แห่งชาติจำนวน 14 คน

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกจากบุคคล ที่ได้อุทิศตนในการพัฒนาส่งเสริมงานด้านสหกรณ์ มีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรยึดถือเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในวงการสหกรณ์ และรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะนำเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาลงมติคัดเลือกเป็นขั้นสุดท้าย

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ "นักสหกรณ์แห่งชาติ" แก่นักสหกรณ์แห่งชาติทั้ง 12 ท่าน ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภาพของนักสหกรณ์แห่งชาติ 12 คน แรกเป็นภาพที่ถ่ายในงานดังกล่าวนี้

 

(คลิกดูข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคนโดยตรงได้จากทะเบียนสารบัญรายชื่อด้านบน)

 


คนที่ 1 พ.อ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ

พ.อ.สุรินทร์ ชลประเสรฺิฐ

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2540

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • นายทะเบียนสหกรณ์คนที่ 15,17,19
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนแรก และคนที่ 3
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 2,3,4,5,8,11
 • ประธานชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์

 


คนที่ 2 นายเชิญ บำรุงวงศ์

นายเชิญ บำรุงวงศ์

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2541

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2526 – 2530
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์

 


คนที่ 3 นายอยู่ สมานมิตร

นายอยู่ สมานมิตร

นักสหกรณ์แห่ง ชาติ ประจำปี : 2543

สาขา : บริหาร และส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติ ประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ
 • โครงการ ส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์วันละ 1 บาทไว้ในกระบอกไม้ไผ่ และนำมาฝากกับสหกรณ์

 


คนที่ 4 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา (นายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนตั้งแต่ 31 ม.ค. 2561)

รศ.สวัสดิ์ แสงบางปลา

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2542

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 • ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย
 • รองประธานกรรมการสมาคมธนาคารสหกรณ์ในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก
 • รางวัลเชิดชูเกียรติยศของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตเอเซีย

 


คนที่ 5 ศ.ดร.อาบ นคะจัด

ศ.ดร.อาบ นคะจัด

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2543

สาขา : วิชาการสกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์

คนที่ 6 นายสุรชัย ศิริมัย

สุรชัย ศิริมัย

นักสหกรณ์แห่ง ชาติ ประจำปี : 2544

สาขา : บริหารและส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด จ.ชลบุรี
 • กรรมการบริหาร กพส.(กองทุนพัฒนาสหกรณ์)
 • กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • กรรมการสงเคราะห์เกษตร
 • กรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

คนที่ 7 นายคิด เฉลิมวรรณ์

คิด เฉลิมวรรณ์
นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2544

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 


คนที่ 8 นายวราเทพ ไวทยาวิโรจน์

นายวราเทพ ไวทยาวิโรจน์

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2545

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์
 • ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

 


คนที่ 9 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาท

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2546

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสหกรณ์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์

คนที่ 10 นายวิฑูรย์ แนวพานิช

นายวิฑูรย์ แนวพานิช

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2547

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ประธานสหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 • ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาพันธ์์สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 


คนที่ 11 นายศุภชัย ศรีศุภอักษร (นายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนตั้งแต่ 11 ก.พ. 2559)

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2550

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย
 • รางวัลเชิดชูเกียรติยศของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตเอเซีย
 • ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

 


คนที่ 12 รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

รศ.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2550

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
 • ประธานชมรมเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
 • เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • านวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์
 • ผู้อำนวยการโครงการผลิตมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารสหกรณ์ ผู้สอน/วิทยากรทางวิชาการสหกรณ์
 • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน

 


คนที่ 13 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2553

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเซีย
 • ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

 


คนที่ 14 นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

 

นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2554

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ประจำปี 2554
 • ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด
 • ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา
 • กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 • ผู้นำในด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการสหกรณ์สำหรับหมู่บ้านชนบทในจังหวัดสงขลา

 


คนที่ 15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เปียผ่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เปียผ่อง

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2554

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ตำรา/เอกสาร และการวิจัยด้านวิชาการสหกรณ์
 • วิทยากรให้การอบรมด้านพัฒนาบุคลากรในสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี/สันนิบาตสหกรณ์จ.เพชรบุรี
 • ผู้ก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดธรรมรังสี จังหวัดเพชรบุรี
 • ให้คำปรึกษาและความร่วมมือในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมากกว่า 60 แห่ง

 

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ตำรา/เอกสาร และการวิจัยด้านวิชาการสหกรณ์
 • วิทยากรให้การอบรมด้านพัฒนาบุคลากรในสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี/สันนิบาตสหกรณ์จ.เพชรบุรี
 • ผู้ก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดธรรมรังสี จังหวัดเพชรบุรี
 • ให้คำปรึกษาและความร่วมมือในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมากกว่า 60 แห่ง

คนที่ 16 นายศิริชัย ออสุวรรณ

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2557

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 • รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • ประธานสหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์