ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 12

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

คนที่ 11 นายศุภชัย ศรีศุภอักษร (นายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนตั้งแต่ 11 ก.พ. 2559)

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2550

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
  • ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย
  • รางวัลเชิดชูเกียรติยศของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตเอเซีย
  • ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด