ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 14

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

คนที่ 13 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2553

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเซีย
  • ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
  • ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด