ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 6 นายสุรชัย ศิริมัย

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

คนที่ 6 นายสุรชัย ศิริมัย

สุรชัย ศิริมัย

นักสหกรณ์แห่ง ชาติ ประจำปี : 2544

สาขา : บริหารและส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด จ.ชลบุรี
  • กรรมการบริหาร กพส.(กองทุนพัฒนาสหกรณ์)
  • กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
  • กรรมการสงเคราะห์เกษตร
  • กรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์