ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 9 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

คนที่ 9 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาท

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2546

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสหกรณ์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์